Algemene voorwaarden

Versie: 15 mei 2019

Artikel 1. Definities en begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 • Online Effects BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, hierna te noemen Online Effects;
 • Website of Websites: www.online-effects.com en de op deze website staande gelieerde websites op pagina: https://www.online-effects.com/onze-projecten.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke, bedrijfs- of beroepsmatige wederpartij van Online Effects welke opdracht geeft voor het bemiddelen bij het vinden van: een huurder, een verhuurder, een koper, een verkoper, een stage-opdracht, een stagiair, een werkgever, een baan, vrijwilligerswerk, aanbieder of afnemer van overige gelieerde diensten en producten of begeleiding in het regelen van vergunningen op Curaçao ten behoeve van het verkrijgen van de ‘Verklaring van Rechtswege’ of een Sedula.
 • Stagiair(e): Iedere natuurlijke persoon ingeschreven als student(e) aan een erkende onderwijsinstelling in Nederland of België.
 • Werknemer: Iedere natuurlijke persoon die in dienst van een werkgever tegen beloning arbeid verricht of hierna in de vorm van een kandidaat of sollicitant opzoek is.
 • Vrijwilliger: Een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald of staat er een vergoeding tegenover die lager ligt dan het minimumloon bij betaald werk.
 • Koper: Een van de partijen bij de overeenkomst van koop, en wel degene die verplicht is de prijs te betalen.
 • Huurder: Persoon aan wie een verhuurder tegen betaling en voor bepaalde of onbepaalde tijd huurgenot van een zaak verschaft.
 • Werkgever: de persoon of organisatie die een stagemogelijkheid, baan of vrijwilligerswerk ter beschikking stelt binnen de eigen organisatie voor welke Online Effects in opdracht van de werkgever een geschikte kandidaat dient te vinden.
 • Verkoper: Een van de partijen bij de bijzondere overeenkomst van koop, en wel degene die verplicht is het verkochte roerende- of onroerende goed in eigendom over te dragen en af te leveren.
 • Verhuurder: persoon die tegen betaling en veelal voor bepaalde duur een zaak ter beschikking van een huurder stelt en laat voor zover dat voor het overeengekomen gebruik noodzakelijk is.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot de bemiddeling en begeleiding tussen; werkzoekenden, vrijwilligers, stagiaires en werkgevers ten behoeve van het verrichten van (stage)werkzaamheden; huurders en verhuurders van roerende en onroerende zaken, kopers en verkopers van roerende en onroerende zaken zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard.
 • Vacature: een bij Online Effects aangemelde arbeidsplaats of stageplaats binnen de organisatie van de werkgever al dan niet geplaatst op de website.
 • Profiel: een bij Online Effects aangemelde omschrijving en propositie van een roerende of onroerende zaak door een opdrachtgever.
 • Arbeidsovereenkomst: een overeenkomst tussen werkgever, werkzoekende of vrijwilliger waarin de afspraken met betrekking tot het vervullen van de functie zijn vastgelegd.
 • Stageovereenkomst: een overeenkomst tussen werkgever, stagiair en de onderwijsinstelling van de stagiair waarin de afspraken met betrekking tot het vervullen van de stage zijn vastgelegd.
 • Verhuurovereenkomst: een overeenkomst tussen de huurder en verhuurder waarin de afspraken met betrekking tot de huur/verhuur van het roerend of onroerend goed zijn vastgelegd.
 • Verkoopovereenkomst: een overeenkomst tussen de koper en verkoper waarin de afspraken met betrekking tot de koop/verkoop van het roerend of onroerend goed zijn vastgelegd.
 • Werkzaamheden: het door Online Effects zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van werk verrichten van bemiddelingsdiensten c.q. het geven van adviezen zoals hiervoor genoemd, een en ander in de meest ruime zin van het woord en zoals vermeldt in de opdrachtbevestiging.
 • Schriftelijk: per post of per email.
Artikel 2. Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, inschrijving en overeenkomst voor stagebemiddeling tussen Online Effects en een Opdrachtgever waarop Online Effects deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het aanmelden middels de website dan wel het sluiten van een overeenkomst met Online Effects houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Online Effects, voor de uitvoering waarvan door Online Effects derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Online Effects en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien Online Effects niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Online Effects in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 9. In het geval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

1. De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden samen met de overige gemaakte afspraken per inschrijfformulier, brief, fax of e-mail.
2. De offertes en aanbiedingen die door Online Effects worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst of het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3. Het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst van opdracht kan door Online Effects zowel mondeling als ook schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door Online Effects is aanvaard en de schriftelijke opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever ondertekend is geretourneerd, is deze voor Online Effects bindend.
4. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten jegens Online Effects ontlenen.
5. Online Effects kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief OB (Omzetbelasting) en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Online Effects daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Online Effects anders aangeeft.
8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Online Effects niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Online Effects is verplicht om de hem opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig opdrachtnemer uit te (doen) voeren. Alle diensten van Online Effects worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Online Effects het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkoming van deze derden is uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal Online Effects de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
3. Online Effects is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht aan Online Effects de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Online Effects aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Online Effects worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Online Effects zijn verstrekt, heeft Online Effects het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Online Effects ter beschikking heeft gesteld. Online Effects is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Online Effects is uitgegaan van door de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
5. Voordracht van werkzoekenden, vrijwilligers, stagiaires, huurders en kopers (opdrachtgevers) geschiedt op basis van vrijblijvendheid. Alle hiervoor genoemde opdrachtgevers die door Online Effects aan de werkgever worden voorgesteld, hebben vooraf hun interesse in de betreffende stageplaats, dienstbetrekking, roerend- of onroerend goed aan Online Effects kenbaar gemaakt.
6. De werkgever, verhuurder of verkoper zal met werkzoekenden, vrijwilligers, stagiaires, huurders en kopers die door Online Effects worden voorgesteld uitsluitend een overeenkomst aangaan conform de vooraf overeengekomen contractvorm van Online Effects.
7. Bij het gebruik maken van de contact-/en curriculum vitae gegevens van de werkzoekenden, vrijwilligers, stagiaires, huurders en kopers, verplicht de werkgever, verhuurder of verkoper zich tot het beperken van het gebruik van de geraadpleegde en verkregen gegevens uitsluitend voor het vervullen van de betreffende dienstbetrekking of verkoop, verhuur van het roerend-/ of onroerend goed, tenzij deze opdrachtgevers ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven voor ander gebruik. De geraadpleegde en verkregen gegevens van werkzoekenden, vrijwilligers, stagiaires, huurders en kopers zijn vertrouwelijk en blijven eigendom van Online Effects. Het is de werkgever, verhuurder, verkoper verboden de gegevens op enigerlei wijze aan derden beschikbaar te stellen, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstbetrekking, verhuur of verkoop. Schending door de derde van de geheimhoudingsverplichting wordt geacht een schending te zijn van de werkgever, verhuurder, verkoper.
8. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij/zij jegens Online Effects gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Online Effects daardoor direct of indirect ontstaan.
9. Online Effects zal zich bij wijze van uitoefening van zijn werkzaamheden houden aan de regelen en/of reglementen die voor beroepsbeoefenaren zoals Online Effects in het algemeen gelden op het moment van het aangaan van de overeenkomst van opdracht, althans voor zover daarvan niet uitdrukkelijk of stilzwijgend is afgeweken.

Artikel 5. Selectie en werkwijze

1. Online Effects zal ten behoeve van de werkgever, verhuurder of verkoper voor één of meer bepaalde dienstbetrekking(en), afstudeeropdracht(en), roerende-/ onroerende goed(eren) op verzoek van de werkgever, verhuurder of verkoper actief op zoek gaan naar werkzoekenden, vrijwilligers, stagiaires, huurders en kopers die de dienstbetrekking kunnen vervullen of het roerende-/ onroerende goed wensen te huren of kopen.
2. In geval van bemiddeling bij dienstbetrekkingen kiest Online Effects de voor te dragen werkzoekenden, vrijwilligers, stagiaires op basis van opleiding, ervaring en getoonde belangstelling in relatie tot de door de werkgever ter beschikking gestelde informatie met betrekking tot de potentiële dienstbetrekking opdracht. Bij afname van een advertentiepakket door de werkgever verzorgt de werkgever deze selectie in eigen beheer.
3. In geval van bemiddeling bij een roerend-/ onroerend goed voor de verkoop of de verhuur draagt Online Effects de huurder(s) of koper(s) aan welke belangstelling hebben getoond in relatie tot de door de verkoper of verhuurder ter beschikking gestelde informatie. Verhuurder en verkoper machtigen Online Effects om uit naam van de verkoper of verhuurder overeenkomst af te kunnen sluiten. 
4. Indien Online Effects één of meer werkzoekenden, vrijwilligers of stagiaires aan de werkgever voorstelt, is deze gehouden daarop te reageren en al dan niet te accepteren.
5. Indien de werkzoekende, vrijwilliger, stagiair(e), huurder, koper of de werkgever, verkoper, verhuurder nadat zij beiden tot overeenstemming zijn gekomen, niet kan voldoen aan één of meerdere van de door hen gemaakte afspraken, dient de betreffende partij zijn wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Online Effects heeft daarin
geen verantwoordelijkheid noch enige aansprakelijkheid.
6. Indien de werkgever, verkoper of verhuurder de stage, dienstbetrekking, verkoop of verhuur nadat de werkgever, verhuurder of verkoper terzake afspraken heeft gemaakt met de werknemer, vrijwilliger, stagiair(e), koper of huurder wenst te annuleren, dient de werkgever, verkoper, verhuurder dat eveneens zelfstandig zo spoedig mogelijk te melden aan de werknemer, vrijwilliger, stagiair(e), koper of huurder. Ook dient de werkgever Online Effects hier dan zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen, onder opgave van de reden. Deze opgave heeft echter geen enkele nadere verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van Online Effects ten gevolge.
7. De werknemer, vrijwilliger en stagiair(e) is vrij om een aangeboden dienstbetrekking, stage af te wijzen. Online Effects is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit deze afwijzingen dan wel het niet verschijnen van de werknemer, vrijwilliger en stagiair(e) op de overeengekomen tijdstippen of het niet goed functioneren van een werknemer, vrijwilliger en stagiair(e) op een bepaalde opdracht of functie.
8. Online Effects is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het niet naleven van de overeengekomen (contractuele)afspraken tussen verhuurder, verkoper en huurder of koper van een roerend- of onroerend goed. Online Effects heeft daarin geen verantwoordelijkheid noch enige aansprakelijkheid.
9. Online Effects heeft de inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de geselecteerde werknemer, vrijwilliger en stagiair(e) zich, na acceptatie van de stage zal inzetten conform de in het stagecontract overeengekomen wijze. Online Effects staat bij het uitvoeren van de bemiddeling echter niet in voor de nakoming van het stagecontract door de stagiair(e), noch de kwaliteit en/of betrouwbaarheid van de aangemelde werknemer, vrijwilliger en stagiair(e) en kan hier nimmer aansprakelijk voor worden gehouden.
10. De in voorgaande leden genoemde omstandigheden kunnen nooit leiden tot restitutie van aan Online Effects betaalde vergoeding(en) dan wel enige schadevergoeding.
11. Indien een werknemer, vrijwilliger en stagiair(e) een beloning of kostenvergoeding heeft ontvangen van de werkgever, die lager is dan de beloning en/of kostenvergoeding waar hij/zij recht op heeft op grond van het stagecontract, de arbeidsovereenkomst een CAO- of andere verplichting dan wel anderszins gemaakte afspraken, is de werkgever hier aansprakelijk voor, en zal hij/zij Online Effects vrijwaren tegen, alle eventuele schades en kosten die Online Effects hierdoor lijdt.
12. De dienstbetrekking, stage of huur wordt aangegaan voor de termijn die in het arbeidscontract, stagecontract of huurovereenkomst vermeld is.

Artikel 6. Arbeidsomstandigheden en verzekeringen

1. De werkgever dient aan de werknemer, vrijwilliger of stagiair een werkplek/werkomgeving te bieden die in overeenstemming is met de normen in het kader van de
plaatselijk geldende Arbeidswetgeving.
2. De werknemer, vrijwilliger, stagiair(e) is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen zoals – maar niet uitputtend bedoeld – ziektekostenverzekering,
ongevallenverzekering, wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, reisverzekering, annuleringsverzekering etc.
3. Indien de werkgever beschikt over een collectieve bedrijfsongevallenverzekering voor haar personeel, dan dient ook de stagiair, werkgever en vrijwilliger daarin
opgenomen te worden. Online Effects is hiervoor echter niet verantwoordelijk/aansprakelijk.

Artikel 7. Gebruik van de websites

1. Aan het gebruik van de websites van Online Effects kunnen geen rechten worden ontleend. Een overzicht van de websites van Online Effects tref je aan op: https://www.online-effects.com/onzeprojecten. 
2. Online Effects spant zich in om de informatie die hij op de websites aanbiedt volledig en actueel te laten zijn.
3. Elke verveelvoudiging of (her) publicatie van (een deel van) de website of de daarop vermelde informatie is zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Online Effects nadrukkelijk verboden.
4. Online Effects aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de websites.

Artikel 8. Overige bemiddelingsdiensten

1. Online Effects bemiddelt ook in vliegticket(s), verzekering(en), huisvesting, vervoersmiddelen en overige gelieerde diensten evenals het aanvragen van visa. Deze worden aangeboden in de pakketten zoals aangegeven op de websites.
2. Online Effects is nadrukkelijk geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst welke uit deze bemiddeling voortvloeit en aanvaardt hiervoor geen enkele
verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid.
3. Online Effects is niet aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de voornoemde diensten. Hierop zijn de leveringsvoorwaarden/wettelijke regels van
de betrokken dienstverlener – bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij, verzekeringsmaatschappij of verhuurder – of overheidsinstantie van
toepassing. Deze voorwaarden kunt u rechtstreeks bij deze leverancier/instantie verkrijgen. Online Effects is uiteraard wel verantwoordelijk voor een
zorgvuldige uitvoering van de door hem zelf verleende diensten, zoals voor juiste advisering.
4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering/bemiddeling tot stand te
brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam, adres, e-mailadres, woonplaats, geboortedatum,
nationaliteit en dergelijke. Ook is de opdrachtgever er zelf verantwoordelijk voor dat hij/zij bij het op reis gaan in het bezit is van de juiste reisdocumenten
(paspoort, visum, inentingsbewijzen). Hierover kan Online Effects wel algemene informatie verschaffen.

Artikel 9. Tarief

1. Opdrachtgever is verplicht om aan Online Effects het overeengekomen tarief te betalen. De tarieven staan vermeld op de websites en/of in de overeenkomsten. Het tarief en eventuele
kostenramingen zijn in Euro’s of Ang. en exclusief OB en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.
2. Het tarief van Online Effects wordt vastgesteld in de vorm van een pakketprijs, vast bedrag, percentage van de verkoop en verhuur bedrag,  aan de hand een bepaalde opdracht, hetzij per boekjaar c.q. kalenderjaar. Het tarief is op generlei wijze afhankelijk van de uitkomst van de verleende bemiddelingsopdracht behalve bij de bemiddeling bij de verhuur en verkoop bij roerende en onroerende goederen. De omzetbelasting komt ten laste van de Opdrachtgever.
3. Indien Opdrachtgever daarom verzoekt, zal Online Effects voorafgaand aan de aanvang van zijn werkzaamheden een opgave doen van de geschatte kosten in verband met de door hem en/of derden te verrichten werkzaamheden.
4. Indien Opdrachtgever en Online Effects geen vast bedrag t.b.v. een bepaalde opdracht of per kalenderjaar c.q. boekjaar zijn overeengekomen, wordt het tarief vastgesteld aan de hand van het uurhonorarium en het totaal van de door Online Effects bestede tijd.
5. Online Effects is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van het tarief zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van bijv. lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
6. Opdrachtgever is gehouden om de redelijke onkosten die door Online Effects in de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden.

Artikel 10. Betaling

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen het termijn staande in de factuur, op een door Online Effects aan te geven wijze.
2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Online Effects verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op een wettelijke opschortingsgrond is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Online Effects echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
5. Online Effects heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Online Effects kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Online Effects kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6. Indien Online Effects en de Opdrachtgever de overeenkomst van opdracht zijn aangegaan en de Opdrachtgever heeft de volledige factuur betaald, dan is de betaling onherroepelijk. Mocht de Opdrachtgever de overeenkomst na betaling ontbinden krijgt zij redelijkerwijs de betaling niet terug. De betaling is immers bindend.

Artikel 11. Opschorting en Ontbinding

1. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard der strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
2. Opdrachtgever en Online Effects zijn te allen tijde gerechtigd om de overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd, door middel van opzegging te doen eindigen. Een rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist. Een dergelijke opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Indien de overeenkomst van opdracht nog geen zes maanden heeft geduurd, bedraagt de opzegtermijn 2 maanden.
3. De overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij er sprake is van dringende omstandigheden ten gevolge waarvan het van Opdrachtgever of Online Effects in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de overeenkomst van opdracht langer voortduurt.
4. Opdrachtgever en Online Effects zijn te allen tijde bevoegd om de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever of Online Effects: in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend; surseance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend; de bedrijfsvoering staakt.
5. Online Effects is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Online Effects ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen; indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Online Effects kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
6. Online Effects heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Online Effects op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Online Effects de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Online Effects is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Online Effects. Indien een fout gemaakt wordt doordat de Opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Online Effects voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
2. Online Effects zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Online Effects mag worden verwacht. Hoewel de opdracht door Online Effects naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Online Effects daarom geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door hem verrichte verstrekte bemiddeling.
3. Online Effects is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de werkgever, verkoper of verhuurder terzake het afzien van een overeengekomen dienstbetrekking, stage, koop of huur door een werknemer, vrijwilliger, stagiair, koper of huurder en/of het niet of niet volledig nakomen van gemaakte afspraken tussen werknemer, vrijwilliger, stagiair, koper of huurder en werkgever, verhuurder of verkoper.
4. Bij het uitvoeren van een opdracht voor de werving en selectie van een werknemer, vrijwilliger of stagiair voor een arbeidsbetrekking, stage/afstudeeropdracht is Online Effects niet aansprakelijk voor schade die de werkgever of een derde lijdt als gevolg van het feit dat de stagiair(e) niet blijkt te voldoen aan de gestelde eisen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Online Effects.
5. Online Effects is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de overeengekomen afspraken tussen huurder, koper en verhuurder, verkoper van een roerende of onroerend goed. Voor schades en onkosten welke hieruit ontstaan kan Online Effects niet aansprakelijk worden gesteld.  
5. Online Effects heeft geen verantwoordelijkheid en sluit alle aansprakelijkheid uit ten aanzien van de inhoud, juistheid, rechtmatigheid, volledigheid of tijdigheid van vacatures, profielen van roerende en onroerende goederen, stages/afstudeeropdrachten, profielen van werkzoekenden, vrijwilligers, stagairs, CV’s, bedrijfsinformatie van werkgevers, of enige andere door stagairs of werkgevers of overige wederpartijen van Online Effects op de sites geplaatste of via de sites verstrekte informatie, alsmede ten aanzien van de identiteit, kwaliteit en betrouwbaarheid van werknemers, vrijwilligers, stagiaires, kopers, huurders, werkgevers, verkopers en verhuurders en overige wederpartijen van Online Effects die zich via de site en/of de door Online Effects verrichte bemiddeling profileren.
6. Online Effects is niet aansprakelijk voor schade die de werkgever of een derde lijdt als gevolg van het feit dat de werknemer, vrijwilliger, stagiair niet beschikt over een
vereist diploma of ander bewijs van bevoegdheid.
7. Online Effects is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van een werknemer, vrijwilliger, stagiair door een werkgever, of
andersom ten gevolge van een onjuiste selectie van een functie, vrijwilligersbaan, stage/afstudeeropdracht/werkgever door een werknemers, vrijwilliger of stagiair.
8. Online Effects is niet gehouden noch aansprakelijk voor het aanleveren van een vervangende werknemer, vrijwilliger, stagiair aan een werkgever, indien een werknemer, vrijwilliger, stagiair en/of een derde/ zijn/haar taak niet of onvoldoende vervult of zich niet of onvoldoende aan de met de werkgever (en/of de derde) gemaakte afspraken houdt.
9. Online Effects is niet gehouden noch aansprakelijk voor het aanleveren van een vervangende koper of huurder aan een verkoper of verhuurder, indien een huurder of koper zich niet aan de overeengekomen afspraken houdt.
10. De aansprakelijkheid van Online Effects is in de overige gevallen beperkt tot twee maal vergoeding welke Online Effects voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen, met een maximum van EUR 2.500. Bovendien is de aansprakelijkheid van Online Effects in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Online Effects mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde facturen en daaruit voortvloeiende rente en kosten.
11. Voor personen die de Online Effects op aanwijzing van Opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Online Effects niet aansprakelijk.
12. Online Effects is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is Online Effects niet aansprakelijk.
13. Voor zover Opdrachtgever en Online Effects in de overeenkomst van de opdracht of tijdens de uitvoering van de opdracht, termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Online Effects opleveren en derhalve Opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Online Effects derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Online Effects dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
14. De werkgever is aansprakelijk voor, en vrijwaart Online Effects tegen, alle eventuele schaden en kosten – waaronder fiscale schade en kosten – die Online Effects lijdt als gevolg van het feit dat de werkgever haar verplichtingen (wettelijke en anderszins) uit hoofde haar werkgeverschap in verband met het dienstverband, de stage/afstudeeropdracht door de werknemer, vrijwilliger, stagiair(e) niet is nagekomen.
15. De verhuurder, verkoper is aansprakelijk voor, en vrijwaart Online Effects tegen, alle eventuele schaden en kosten – waaronder fiscale schade en kosten – die Online Effects lijdt als gevolg van het feit dat de verhuurder of verkoper haar verplichtingen (wettelijk en anderszins) niet is nagekomen.
16. Online Effects is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van buitengebruikstelling of storing van de website of faciliteiten van een internet provider(s) en/of telecommunicatieaanbieder(s).
17. Opdrachtgever is verplicht om binnen 2 maanden nadat Opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de opdracht en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Online Effects .
16. Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is Online Effects op geen enkele wijze verplicht jegens Opdrachtgever om de geleden schade ongedaan te maken op wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden.
17. Opdrachtgever vrijwaart Online Effects voor alle aanspraken die derden jegens Online Effects pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Online Effects van de opdracht.

Artikel 13. Overmacht

1. Online Effects is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Online Effects geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Online Effects niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Online Effects en ziekte van de door de uitvoering van de opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen. Online Effects heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Online Effects zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Online Effects kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Online Effects ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Online Effects gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14. Klachten

1. Klachten over de verrichte bemiddelingswerkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 60 dagen na voltooiing van de betreffende bemiddelingswerkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Online Effects. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Online Effects in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Online Effects de bemiddelingswerkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Online Effects slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 15. Geheimhouding

1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel hem daartoe verplicht, is Online Effects verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever kan ter zake een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Behoudens schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever is Online Effects niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan hem door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Online Effects voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of wanneer daartoe door Online Effects voorafgaande toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Online Effects, niet aan derden verstrekken.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

1. Online Effects behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkeld en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Online Effects, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Online Effects toegestaan.
3. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17. Persoonsgegevens

1. Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Online Effects opgeslagen. Daarnaast gebruikt Online Effects de gegevens voor interne marketingdoeleinden. Alle voorwaarden m.b.t. privacy zijn te lezen in onze privacybeleid.
2. Opdrachtgeveer heeft op elk moment het recht Online Effects te vragen wat voor gegevens in de database aanwezig zijn en deze te veranderen. Online Effects kan de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de stagiair(e) die middels het internet zijn verzonden niet garanderen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden. Hiervoor kan Online Effects op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.
3. Als opdrachtgever zich op de één van de sites van Online Effects inschrijft, verplicht deze zich tot het geven van de juiste informatie. Het doorgeven van valse informatie gaat in tegen deze Voorwaarden. Het niet verstrekken van gegevens die worden gevraagd tijdens de inschrijving en die noodzakelijk zijn voor de bemiddeling, leidt tot het annuleren van de bemiddeling. Dit onverminderd het recht van Online Effects op schadevergoeding .

Artikel 18. Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Online Effects is uitsluitend het Nederlands Antilliaans recht van toepassing.
2. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao.

Artikel 19. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn te vinden op alle websites van Online Effects en worden op verzoek kosteloos toegezonden.
2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met
Online Effects .
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

cropped-Logo-Vergunning-Curacao-Lichtblauw.png
Vergunning Curaçao

Portal toelatingsdienst gegevens

  Ontdek Curaçao

  Op onze overkoepelende website Bestemming Curaçao hebben onze huurders alle leuke activiteiten, winkels, evenementen, uitgaansgelegenheden, stranden en hidden gems opgeschreven zodat jij jouw bucket list kan maken voor aankomst!  

  Kennis Curaçao

  Op onze overkoepelende website Bestemming Curaçao hebben onze huurders alle belangrijke kennisitems opgeschreven zodat jij goed voorbereid aankomt op Curaçao!

  Logo-Vrijwilligerswerk-Curacao-Groen-Witte-Rand-summer-green_.png

  Vrijwilligerswerk Curaçao!

  Help mee aan één of meerdere goede doelen tijdens je verblijf op Curaçao en maak het verschil voor mens, dier of de natuur.

  Curaçao beleef je met elkaar!

  Ben jij als stagiair, student, jongwerkend of reiziger opzoek naar veilige, schone maar vooral gezellige huisvesting? Bekijk dan de jongerenvilla’s / studentenhuizen van Kamers op Curaçao!

  Huisvesting op Curaçao!

  Ben jij op zoek naar een kamer, studio, appartement, woonhuis of villa op Curaçao? Kijk dan eens naar het portfolio van goed onderhouden accommodaties op Huisvesting Curaçao.

  Stagelopen op Curaçao

  Ben jij op zoek naar een leerzame stage of afstudeeropdracht op Curaçao? Bezoek dan onze website van Stage Curaçao en vind je meest ideale stagebedrijf!

  Vervoer Curaçao

  Ben jij nog op zoek naar een betrouwbaar vervoersmiddel op Curaçao? Huur dan je scooter of auto via Vervoer Curaçao en ontdek het eiland op je eigen tempo!

  Horecawerk Curaçao!

  Lijkt het jou leuk om een periode op Curaçao in de horeca te komen werken? Neem dan snel een kijkje op Horecawerk Curaçao en vind jouw ideale horecabaan op Curaçao!

  Bestemming Curaçao

  Ontdek alles over onze uiteenlopen diensten voor je komst naar Curaçao en stel je eigen bucklist op voor jouw verblijf. Bestemming Curaçao is onze overkoepelende website voor al onze handige Curaçao diensten…!